PÕHIKIRI

Mittetulundusühingu Eesti Eruohvitseride Kogu põhikiri

I Mittetulundusühingu nimetus, asukoht ja põhitunnused
1.1 Mittetulundusühing nimetusega Eesti Eruohvitseride Kogu (edaspidi “EEOK”) on vabatahtliku liikmeksoleku alusel määramatuks ajaks moodustatud iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon; lühendatult “EEOK”;
1.2 EEOK juriidiline aadress on Lõkke tn 4, Tallinn, Eesti Vabariik;
1.3 Kogu on eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest ja käesolevast põhikirjast. EEOK-l on oma arveldusarve, pitsat ja sümboolika;
1.4 EEOK liikmed võivad moodustada piirkondlikke ja muid osakondi, klubisid või teisi ühendusi (edaspidi tekstis osakonnad) lähtuvalt liikmete väeliigilisest või teenistuslikust kuuluvusest ja elukohast. EEOK liikmed võivad tegutseda endi poolt moodustatud huviklubides. Osakonnad valivad endale esimehe või juhatuse. Oma tegevuses juhinduvad osakonnad EEOK põhikirjast ja kodukorrast.

II Kogu tegevuse eesmärgiks on
2.1 EEOK liikmete ühiskondlike-, õiguslike- ja sotsiaalsete vajaduste ning huvide kaitse esindamine ja võimaluse piires ka nende tagamine, noorsoo kaitsetahte kasvatamine, riigikaitselise ajaloo jäädvustamine ja talletamine.
2.2 Oma eesmärkide saavutamiseks EEOK:
2.2.1 kaitseb oma tegevusega EEOK liikmete huvisid ja nende au ning väärikust;
2.2.2 korraldab EEOK liikmete ühiskondlike- ja vastastikuste sidemete säilitamise rahuldamiseks klubilist tegevust;
2.2.3 säilitab pooltele vastuvõetavas vormis sidemed Kaitseväega, Kaitseliiduga, nende ohvitseride kogudega ja Eesti Piirivalve Ohvitseride Koguga. Oma tegevuse põhiküsimused kooskõlastatakse kaitseväe juhatajaga ja Kaitseministeeriumiga.
2.2.4 võtab osa Kaitseministeeriumi ja Kaitseväe poolt korraldatavatest üritustest;
2.2.5 aitab kaasa kaitseväe traditsioonide säilitamisele ja arendamisele ning noorsoo isamaalisele kasvatamisele;
2.2.6 kaitseväe ajalugu sisaldava materjali kogumine, üldistamine, süstematiseerimine ja väljaandmine;
2.2.7 korraldab või osaleb EEOK liikmete kaitseväelistel matustel.

III EEOK heategevuslikud põhimõtted
3.1 EEOK on keskendunud oma ühiskonna kõige nõrgema sotsiaalse grupi – vanurite ja noorte toetamiseks, kellel on iseseisva toimetulekuga raskusi.
See väljendub esmajoones selliste sotsiaalsete projektide, nagu tervisetaastusabi, väärikat vanaduse tagamist (pansionaadid) ja matused, ning raskestikasvatatavate noorukite kasvatamisküsimuste väljatöötamises ning realiseerimises.

IV EEOK liikmeks vastuvõtmise tingimused ja kord
4.1 EEOK liikmed liigituvad tegevliikmeteks, toetajaliikmeteks ja auliikmeteks;
4.2 EEOK tegevliikmeteks võivad olla eru- ja reservkaitseväelased, kellele on ohvitseri auastme andnud Eesti Vabariigi President ja allohvitserid, kellele on omistatud auaste seaduses ettenähtud korras;
4.3 EEOK toetajaliikmeteks võivad olla Eesti Vabariigi ja välisriikide kodanikud, kes tunnistavad EEOK põhikirja ja sellest tulenevaid eesmärke ning aitavad kaasa nende saavutamisele;
4.4 EEOK auliikmeks kutsutakse Eesti Vabariigi ja välisriigi kodanikke, kellel on erilisi teeneid EEOK ees ning Eesti Vabariigi kaitsevõime tõstmisel;
4.5 EEOK tegev- ja toetajaliikmeks saamine toimub taotleja isikliku avalduse põhjal, vastuvõtmise otsustab EEOK juhatus (edaspidi juhatus) lihthäälteenamusega. Otsusest teatatakse sooviavaldajale suuliselt juhatuse koosolekul, vajadusel kirjalikult.
Kui juhatus keeldub taotleja vastuvõtmisest, otsustatakse vastuvõtmise küsimus taotleja soovil EEOK üldkoosolekul;
4.6 EEOK auliikmeks kutsumise ettepaneku teeb juhatus ning seejärel lõplikult otsustatakse üldkoosolekul;
4.7 EEOK või tema osakonnas peab olema vähemalt kolm liiget. Osakonnal võib olla oma kodukord, mille kinnitab osakonna koosolek.

V EEOK liikmete õigused ja kohustused
5.1 EEOK liikmel on õigus:
5.1.1 osaleda hääleõigusega EEOK üldkoosolekul ja osakonna koosolekul, võtta osa kõigist seal korraldatavatest üritustest;
5.1.2 tegev-, toetaja- ja auliikmetel on õigus osaleda EEOK üldkoosolekul,
5.1.3 olla valitud EEOK ja oma osakonna juhatusse;
5.1.4 esindada EEOK ja oma osakonda vastava juhatuse volituse ulatuses ja alusel;
5.1.5 saada õiguslikku ja moraalset toetust ning kaitset EEOK võimaluste piirides;
5.1.6 kanda EEOK rinnamärki.
5.2 EEOK liige on kohustatud:
5.2.1 täitma EEOK põhikirja ja kodukorda ning hoidma kõrgel ohvitseri au;
5.2.2 EEOK liikmed vastutavad materiaalselt tema käsutusse antud vara eest;
5.2.3 maksma EEOK liikmemaksu kuni jooksva aasta 31. märtsiks või
sularahas üldkoosolekul;
5.2.4 EEOK liikmete aukohustuseks on kuuluda Kaitseliitu.

VI Kogu liikmeskonnast väljaastumine ja väljaarvamine
6.1 EEOK-st väljaastumine toimub isikliku kirjaliku avalduse põhjal või EEOK juhatuse otsuse alusel;
6.2 liikme võib EEOK-st välja arvata, kui ta:
6.2.1 sooritab teo, mis kahjustab EEOK põhikirjast tulenevat ohvitseri au ja väärikust;
6.2.2 ei osale ühe aasta jooksul etteteatamata ja põhjusteta EEOK tegevuses ning ei maksa liikmemaksu;
6.3 EEOK liikmeskonnast väljaarvamine toimub väljaarvatava osavõtul või tagaselja, juhatuse otsusega, teatades selle küsimuse arutamisest väljaarvatavale vähemalt kümme päeva enne vastava koosoleku toimumist. Tagaselja väljaarvamine toimub juhatuse koosolekule mitteilmumisel kutse kättesaamisel;
6.4 väljaarvataval on õigus esitada apellatsioon EEOK üldkoosolekule, kus otsus võetakse vastu lihthääletamisega.

VII EEOK juhtimine
7.1 EEOK kõrgemaks organiks on EEOK liikmete üldkoosolek, mis täidab kõiki seadusega ja käesoleva põhikirjaga sätestatud üldkoosoleku ülesandeid ning võtab vastu otsuseid kõigis juhtimise küsimustes, mis ei ole käesoleva põhikirjaga antud juhatuse pädevusse. EEOK üldkoosolekud toimuvad vähemalt kord aastas;
7.1.1 EEOK osakonna koosolek võtab vastu otsuseid osakonna pädevuses olevate küsimuste lahendamiseks.
7.2 EEOK liikmed, kellel ei ole võimalik osa võtta üldkoosolekust, peavad sellest teatama juhatusele ja enda esindamiseks andma kirjaliku volituse mõnele teisele EEOK liikmele. Igal koosolekust osavõtval tegev-, toetaja- ja auliikmel on üks hääl ja volitatud hääled.
7.3 Osakondade koosolekud ja EEOK üldkoosolekud on otsustusvõimelised, kui nendel osalevad vähemalt pooled liikmetest. Kvoorumi määramisel arvatakse liikmete üldarvust maha need liikmed, kes on teatanud üldkoosolekust osavõtu võimaluse puudumisest ja ei ole ühe aasta jooksul tasunud liikmemaksu. Otsused võetakse vastu hääletusel kohalolijate lihthäälteenamusega.
7.4 Üldkoosolek:
7.4.1 valib hääletuse teel kaheks aastaks kuni 11-liikmelise juhatuse ning nende hulgast esimehe ja kaks aseesimeest;
7.4.2 valib juhatuse ettepanekul juhatuse soovitava hääleõigusega emeriitliikmeid ja asendusliikmed;
7.4.3 arvab liikmeid põhikirja punktide 6.3 ja 6.4 kohaselt EEOK liikmeskonnast välja
7.4.4 teeb muudatusi EEOK põhikirjas. Kinnitab osakondadelt põhikirja muutmiseks esitatud ettepanekud. EEOK Põhikirja muudatused kehtivad nende kinnitamise hetkest üldkoosolekul.
7.4.5 kinnitab EEOK majandusaasta aruande, tegevuse kava ja eelarve;
7.4.6 määrab EEOK liikmemaksu suuruse ja selle tasumise korra;
7.4.7 määrab kindlaks EEOK majandustegevuse revideerimise või auditeerimise korra ning valib avalikul hääletamisel kaheks aastaks revidendi;
7.4.8 kuulab korra aastas ära EEOK tegevuse ja revidendi aruande;
7.4.9 otsustab EEOK tegevuse lõpetamise.

VIII Juhatus
8.1 EEOK tegevust juhib ja esindab juhatus;
8.2 Uue juhatuse esimese koosoleku avab auastmelt ja ealt vanim kohal olev juhatuse liige. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Juhatus võib vastu võtta otsuseid kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Koosolekud protokollitakse ning allkirjastatakse koosoleku juhataja ja protokollija poolt.
8.3 EEOK ja juhatuse tööd juhib esimees või tema puudumisel aseesimees;
8.4 Juhatuse esimees või aseesimees valmistab ette, kutsub kokku ja juhatab EEOK juhatuse ja üldkoosolekuid;
8.5 Juhatuse esimees või selleks volitatud aseesimees kirjutab alla juhatuse otsustele, ametlikule kirjavahetusele ja finantsdokumentidele;
8.6 Juhatuse esimees võtab juhatuse otsuse alusel tööle ja vabastab töölt EEOK palgalisi töötajaid;
8.7 EEOK esindavad juhatuse esimees või aseesimees või juhatuse poolt volitatud EEOK liige.
8.8 Juhatus koostab ja kinnitab EEOK kodukorra ning kooskõlas põhikirjaga ja üldkoosoleku otsustega EEOK tegevuse kava ja tagab selle täitmise.
8.9 Juhatus kehtestab EEOK liikmemaksude ja sponsorite poolt annetatud rahaliste vahendite vastuvõtmise ja arvestamise korra kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega;
8.10 Juhatus võtab vastu otsuseid EEOK rahaliste vahendite käsutamise kohta;
8.11 Juhatus vabastab EEOK liikme tema avalduse alusel osaliselt või täielikult liikmemaksu tasumisest;
8.12 Juhatus esitab kaitseväe juhatajale ja/või kaitseministrile esildisi EEOK liikmete autasustamiseks teenete eest riigikaitses s. h. ka autasustamiseks Eesti Vabariigi teenetemärkidega.

IX EEOK revident
9.1 EEOK revident teostab kooskõlas põhikirja punktiga 7.4.7, kuid mitte vähem kui üks kord aastas rahaliste ning materiaalsete väärtuste revisjoni või auditi ning esitab revideerimistulemused hiljemalt 20 päeva jooksul peale seda, kui talle on esitatud juhatuse poolt kinnitatud ja allkirjastatud majandusaasta aruanne, juhatusele ning üldkoosolekule;
9.2 EEOK revident kontrollib üldkoosoleku otsuste täitmist juhatuse poolt ning teavitab kontrolli tulemustest juhatust ja üldkoosolekut;
9.3 Revident ei või olla EEOK juhatuse liige ega raamatupidaja;
9.4 Revidendil on õigus tutvuda kõikide EEOK dokumentidega. Juhatuse ja muud organisatsiooni liikmed on kohustatud võimaldama revidendil tutvuda kõikide EEOK dokumentidega ning andma vajadusel seletusi ja muud vajalikku teavet;
9.5 Revidendil on õigus teha juhatusele ettepanekuid EEOK paremaks majandamiseks ja eesmärkide saavutamiseks vajalike toimingute tegemise suhtes;

X EEOK vara ja majandustegevus
10.1 EEOK võib omada nii kinnis- kui vallasvara ja tegeleda majandustegevusega, teha tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema põhieesmärkide saavutamiseks;
10.2 EEOK liikmed ei kanna personaalset vastutust EEOK kohustuste ja majandustegevuse eest;
10.3 EEOK raamatupidamine on korraldatud kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega;
10.4 EEOK majandusaasta on 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini.
10.5 EEOK üldkoosolek kinnitab majandusaasta aruande, millele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

XI EEOK tegevuse lõpetamine
11.1 EEOK tegevus lõpetatakse:
11.1.1 üldkoosoleku otsusega mille poolt hääletab vähemalt 2/3 liikmetest;
11.1.2 pankrotimenetlusega EEOK vastu;
11.1.3 kui EEOK liikmete arv langeb alla kolme;
11.1.4 muus seaduses ettenähtud sundlõpetamise korras.
11.2 EEOK likvideerijateks on juhatuse liikmed, kes teostavad kõik likvideerimiseks seadusega ettenähtud toimingud. Üldkoosolek võib oma otsusega määrata likvideerijad;
11.3 EEOK likvideerimine ja reorganiseerimine toimub mittetulundusühingu seaduse kohaselt;
11.4 EEOK lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle nimekirja kantud ühingule või tulumaksuseaduse paragrahv 11 lõikes 10 nimetatud ühingule või avalik- õiguslikule juriidilisele isikule.

Käesolev põhikiri on kinnitatud asutamislepinguga 3. juulil 2001. a ning muudatuste ettepanekud tehtud Eesti Eruohvitseride Kogu üldkoosolekutel 02.03.2002. a, 09.12.2006. a, 21.03.2009. a ja 12.04.2014. a.